AGB

1. algemeen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen die bij ons worden geplaatst en worden door onze klanten zonder uitzondering als bindend erkend door het plaatsen van een bestelling en het aanvaarden van de orderbevestiging. Wij maken uitdrukkelijk bezwaar tegen alle tegenstrijdige voorwaarden van onze klanten. Wijzigingen alsmede nevenafspraken zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn bevestigd.

2 . Prijzen

Prijzen zijn vermeld in Euro af fabriek, exclusief verpakking, verzekering, vracht, douane en exclusief eventuele andere kosten, plus Belasting over de toegevoegde waarde tegen het respectieve wettelijke tarief. Het wisselkoersrisico dat zich voordoet, is uitsluitend voor rekening van de klant.

Onze prijzen zijn gebaseerd op de loon- en materiaalprijzen die gelden op het ogenblik van de sluiting van het contract. Bij gebreke van andersluidende overeenkomst zijn wij gerechtigd de prijzen aan te passen aan de loon- en loonsverhogingen, alsmede aan de verhogingen van de materiaalprijzen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 maanden, indien er meer dan 4 maanden liggen tussen het sluiten van de overeenkomst en de overeengekomen leveringsdatum.

3e aanbieding

Onze aanbiedingen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Conclusies en overeenkomsten worden pas bindend door onze schriftelijke bevestiging. Plannen, ontwerpen en tekeningen blijven ons eigendom en mogen noch gekopieerd, noch aan derden ter inzage gegeven worden. Alle technische en dimensionale gegevens zijn niet bindend. Wij behouden ons het recht voor om kleine wijzigingen aan te brengen in het ontwerp en de afmetingen en om vervangende materialen te gebruiken. Alle technische specificaties en afmetingen in zowel de aanbiedingen als de tekeningen zijn niet bindend. Deze gegevens zijn geen gegarandeerde kenmerken, maar beschrijvingen of identificaties van onze levering of dienst.

4. levering en prestaties

Onze schriftelijke orderbevestiging is bepalend voor de omvang van levering en uitvoering. Afwijkende afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Latere wijzigingen en aanvullingen van de bestelling, alsmede aanvullende diensten die ons na het sluiten van de overeenkomst worden meegedeeld, geven recht op een passende toeslag. De klant is niet gerechtigd vorderingen of rechten jegens ons uit de zakelijke relatie aan derden over te dragen of zonder onze toestemming aan derden over te dragen. Indien montage noodzakelijk is, zijn alle kosten voor rekening van de koper. Indien de installaties door onze monteurs worden geïnstalleerd, moeten alle bouwwerkzaamheden vóór het begin van de installatie zo ver gevorderd zijn dat de installatie ongehinderd kan worden uitgevoerd. Alle toevoerleidingen moeten ter plaatse naar het systeem worden gelegd volgens onze specificaties. De aansluitingen zelf moeten tijdens de installatie ter plaatse worden gemaakt. Tijdens de bouwwerkzaamheden moeten alle politieverordeningen worden nageleefd. De elektrische aansluitingen moeten volgens de VDE-richtlijnen worden uitgevoerd. Een eventueel overeengekomen vaste montageprijs geldt slechts voor de eenmalige zending van een monteur onder de voorwaarde dat de montage onmiddellijk na aankomst van de monteur en zonder onderbreking kan worden uitgevoerd. Indien de montage of inbedrijfstelling wordt vertraagd door omstandigheden op de bouwplaats waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, komen alle kosten voor wachttijd en extra benodigde verplaatsingen van onze monteurs voor rekening van de koper. De door ons opgegeven montage- en voltooiingsdata worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.

5. leveringstermijn

De door ons bevestigde leveringstermijn begint te lopen vanaf de verzending van de orderbevestiging. In geval van een noodzakelijke vrijgave door de klant vangt de leveringstermijn pas aan na ontvangst van de goedgekeurde documenten. Indien een aanbetaling is overeengekomen, vangt de leveringstermijn niet eerder aan dan nadat de betaling is ontvangen.

De leveringstermijn is zo vastgesteld dat hij waarschijnlijk zal worden gehaald als de productie vlot verloopt. Indien onze leveringstermijn wordt overschreden, moet de koper ons een redelijke respijttermijn stellen. Hij kan gedeeltelijke leveringen van onze kant niet afwijzen. De leveringstermijnen en, in voorkomend geval, de montagetermijnen worden in redelijke mate verlengd indien de koper naderhand technische wijzigingen vraagt, in geval van overmacht, alsmede in geval van door ons niet voorziene belemmeringen, ongeacht of deze zich in onze fabrieken of bij onze leveranciers voordoen. Het kan bijvoorbeeld gaan om operationele storingen, stakingen, uitsluitingen en vertragingen in de levering van essentiële onderdelen of grondstoffen van derden. Voor zover deze gebeurtenissen de economische betekenis of de inhoud van de prestatie ingrijpend wijzigen of een aanzienlijke invloed hebben op onze bedrijfsvoering, alsmede in het geval dat achteraf blijkt dat uitvoering onmogelijk is, zal het contract dienovereenkomstig worden aangepast. Indien dit economisch niet te rechtvaardigen is, hebben wij het recht ons geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken, met uitsluiting van elke aanspraak op schadevergoeding van de klant. De leveringstermijnen worden geacht door ons te zijn nageleefd wanneer de goederen de fabriek hebben verlaten of wanneer is meegedeeld dat de goederen voor verzending gereed zijn. Indien vertraging in de levering door de klant wordt gerechtvaardigd, zijn wij gerechtigd de factuur op de werkelijke leveringsdatum op te stellen en, indien nodig, opslagkosten in rekening te brengen ten bedrage van 0,5% van het factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan, maar niet meer dan 5% van het factuurbedrag, tenzij hogere kosten worden aangetoond in geval van opslag door derden.

Indien de klant schade lijdt door een vertraging waarvoor wij verantwoordelijk zijn, heeft hij, met uitsluiting van verdere vorderingen, het recht om, tegen bewijs van de schade, vergoeding te eisen voor de vertraging tot een maximum van 5% van de waarde van dat deel van de totale levering dat, als gevolg van de vertraging, niet op tijd of niet in overeenstemming met de overeenkomst kan worden gebruikt.

6. op maat gemaakte producten

Op maat gemaakte producten kunnen niet worden geannuleerd, geruild of geretourneerd. In geval van gerechtvaardigde vaststelling van gebreken zijn wij slechts verplicht de gebreken te verhelpen, doch niet tot vervangende levering over te gaan.

7 Herroepingsrecht van de klant

Met uitzondering van de in deze voorwaarden geregelde gevallen kan de klant zich uit het contract terugtrekken, indien de gehele levering voor ons vóór de risico-overdracht definitief onmogelijk wordt of indien de uitvoering van een deel van de levering voor ons onmogelijk wordt en de gedeeltelijke levering voor de klant aantoonbaar van geen belang is. Zo niet, dan kan hij een passende vermindering van de koopprijs eisen. Indien een bindende levertermijn om redenen waarvoor wij verantwoordelijk zijn niet wordt nagekomen, kan de klant zich uit het contract terugtrekken, indien hij ons een redelijke respijttermijn heeft gegund en deze respijttermijn om redenen waarvoor wij verantwoordelijk zijn vruchteloos is verstreken. Alle verdere aanspraken van de klant zijn uitgesloten (zie nr. 11 Garantie). Indien geen van beide partijen verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst, hebben wij recht op een deel van de vergoeding dat overeenkomt met de verleende dienst.

8. verzending/overdracht van risico

Het risico gaat over op de koper wanneer de goederen onze fabriek verlaten of wanneer de koper ervan in kennis is gesteld dat de goederen klaar zijn voor verzending. Dit geldt zowel in geval van vervoer met onze eigen middelen van vervoer als in geval van franco levering, ongeacht of wij de montage op ons hebben genomen. Dit geldt ook in geval van deelleveringen. Verzending geschiedt voor rekening en risico van de koper zonder verantwoordelijkheid voor de meest gunstige vrachtprijs. Klachten en claims over ontbrekende onderdelen kunnen alleen in aanmerking worden genomen indien zij onmiddellijk en schriftelijk worden geregistreerd op de begeleidende documenten van de vervoerder bij de aanvaarding van de zending. De verpakking kan niet worden teruggenomen.

9. betalingsvoorwaarden

De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. Een aftrek van contant geld van recentere facturen is niet toegestaan zolang oudere facturen nog niet zijn betaald. Wissels worden alleen met voorafgaande toestemming aanvaard. Kortingen en uitgaven zijn altijd ten laste van de koper. Bij in gebreke blijven wordt rente in rekening gebracht tegen een percentage van 8 % boven de respectieve basisrentevoet. Indien de klant kan bewijzen dat wij helemaal geen schade hebben geleden of dat onze schade aanzienlijk lager is dan het voormelde forfaitaire bedrag, zal de rente worden verminderd tot de werkelijk geleden schade. Wij zijn niet verplicht verdere leveringen uit een lopende order te doen vóór volledige betaling van de verschuldigde facturen, met inbegrip van eventuele moratoire interesten, en wij kunnen niet om deze reden in gebreke worden gesteld. Wij zijn gerechtigd onze prestatie te weigeren indien wij, na het sluiten van de overeenkomst, moeten vrezen dat wij de betaling van de klant niet volledig en tijdig zullen ontvangen wegens een omstandigheid die zich heeft voorgedaan, tenzij de klant vooruit heeft betaald of voldoende zekerheid heeft gesteld. Tegenvorderingen die niet zijn erkend, kunnen niet door de klant worden gecompenseerd en mogen evenmin om die reden worden ingehouden. Indien de klant ondernemer is en handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, laat zijn kennisgeving van gebreken noch de betalingsverplichting, noch de vervaldatum onverlet. Bovendien ziet de klant, die ondernemer is en bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, af van de uitoefening van een recht op niet-uitvoering of een recht van retentie, tenzij wij of onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten schuldig zijn aan grove contractbreuk of de tegenvorderingen van de klant waarop het recht op niet-uitvoering of het recht van retentie is gebaseerd, onbetwist zijn, in kracht van gewijsde zijn gegaan bij een rechtbank of gereed zijn voor een uitspraak. Alle door ons verleende opschortingen, met inbegrip van die welke stilzwijgend zijn verleend door het aanvaarden van wissels, kunnen te allen tijde door ons worden herroepen. In geval van terugzending wegens verkeerde bestelling of ongegronde terugzending zijn wij gerechtigd administratiekosten ten bedrage van 30% van de nettowaarde van de goederen in rekening te brengen. Uitgesloten hiervan zijn verkeerde leveringen van onze kant. In geval van gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord, insolventie of betalingsverzuim en in geval van gerechtelijke invordering vervallen de toegekende kortingen.

10. eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van alle vorderingen uit leveringen van goederen en diensten uit de gehele zakelijke relatie, inclusief nevenvorderingen, schadeclaims en verzilvering van cheques en wissels. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook van kracht indien individuele vorderingen van de verkoper in een rekening-courant zijn opgenomen en het saldo is opgemaakt en erkend.

De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als een goed koopman te bewaren en tegen brand en tenietgaan te verzekeren tot het beloop van de volle waarde. De koper zal de gereserveerde goederen kosteloos voor de verkoper opslaan. Hij cedeert zijn aanspraken op schadevergoeding, waarop hij uit hoofde van voornoemde schade recht heeft, ten belope van de factuurwaarde van de goederen aan de verkoper tegen verzekeringsmaatschappijen of andere tot schadevergoeding aansprakelijke partijen. Indien de goederen worden vermengd of gecombineerd met andere artikelen, geschiedt dit voor rekening van de verkoper zonder dat de verkoper hiertoe verplicht is. De koper verkrijgt geen eigendom overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst door het combineren, mengen of verwerken. §§ 947 ff BGB in het nieuwe object. In deze gevallen draagt de koper hiermee zijn eigendoms- of mede-eigendomsrechten op de gemengde voorraad of op de nieuwe artikelen aan ons over. De koper mag ons onroerend goed alleen verkopen of verwerken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en op voorwaarde dat zijn financiële omstandigheden op lange termijn niet verslechteren. De koper draagt vanaf de bestelling alle vorderingen tegen derden, met inbegrip van toekomstige vorderingen, die voortvloeien uit de wederverkoop van de ons toebehorende goederen, aan ons over. Op ons verzoek is de koper verplicht de derde-koper op de hoogte te stellen van de opdracht tot betaling aan ons. De klant is alleen gemachtigd de tot zekerheid overgedragen vorderingen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en alleen herroepelijk te innen. Herroeping is alleen mogelijk indien de klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, zijn betalingsverplichtingen jegens ons niet nakomt, insolvent is of een te hoge schuldenlast heeft, de opening van een insolventieprocedure tegen zijn vermogen is aangevraagd, in geval van protest van een cheque of wissel of in geval van een beslaglegging. In voornoemde gevallen vervalt ook het recht om de goederen door te verkopen of te verwerken. De klant is verplicht ons de naam of het bedrijf van zijn klanten en hun adres mee te delen in geval van herroeping van de incassomachtiging. Onverminderd ons herroepingsrecht vervalt de bevoegdheid van de klant om de geleverde goederen te verwerken, door te verkopen en de tot zekerheid overgedragen vorderingen te innen, indien hij insolvent wordt of een te hoge schuldenlast heeft, indien hij de opening van een insolventieprocedure tegen zijn vermogen aanvraagt of indien dit door derden wordt gevraagd. Indien de klant in gebreke blijft met zijn betalingsverplichtingen, zijn wij gerechtigd de teruggave van de voorbehouden goederen te eisen. Het inroepen van het eigendomsvoorbehoud geldt alleen dan als terugtrekking uit de overeenkomst, wanneer wij dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaren. Wij kunnen ons met de onder eigendomsvoorbehoud teruggenomen goederen tevreden stellen door verkoop op de vrije markt. Wij verplichten ons ertoe de ons toekomende zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven, voor zover de waarde van onze zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overschrijdt. De selectie van de vrij te geven zekerheden berust bij ons. De klant mag de goederen niet in pand geven of tot zekerheid overdragen. De toegang van derden tot de onder eigendomsvoorbehoud of overgedragen vorderingen geleverde goederen moet ons onmiddellijk schriftelijk worden meegedeeld, onder overhandiging van de voor een tussenkomst noodzakelijke documenten. Interventie- en proceskosten worden intern door de klant gedragen. Het is de klant in het algemeen toegestaan, na ons te hebben ingelicht, voor zijn uitstaande rekeningen aan factoring te doen. Indien de koper de vorderingen in het kader van een echte factoring heeft verkocht, draagt de koper in zijn plaats alle vorderingen op de factor aan ons over en draagt hij zijn verkoopopbrengst in verhouding tot de waarde van onze rechten op de goederen aan ons over. De koper is verplicht de factor in kennis te stellen van de opdracht indien hij meer dan 10 dagen achterstallig is met de betaling van een factuur of indien zijn financiële omstandigheden aanzienlijk verslechteren. Indien een afwikkelingscentrale bij de zakelijke transactie tussen ons en de koper betrokken is en de del credere op zich neemt, draagt de verkoper bij de verzending van de goederen de eigendom aan de afwikkelingscentrale over onder de opschortende voorwaarde van betaling van de koopprijs door de afwikkelingscentrale. De koper wordt pas vrijgegeven na betaling door de centrale kolonist.

11. garantie

Reclamaties en mededelingen over gebreken worden alleen in behandeling genomen wanneer zij ons binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden medegedeeld (voor beperkingen zie nr. 8 Verzending/overgang van risico).Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na het aan het licht komen schriftelijk worden medegedeeld (§ 377 HGB). De verdere verwerking en installatie van de geleverde goederen wordt beschouwd als afstand van een kennisgeving van een gebrek, tenzij het gebrek op dat moment niet kon worden vastgesteld. De garantie voor leveringen van gloednieuwe producten is beperkt tot een periode van 12 maanden na levering van de goederen en feitelijk tot latere prestaties. Tenzij er sprake is van een aankoop van consumptiegoederen in de zin van de wet, verjaren vorderingen wegens materiële gebreken aan gebruikte artikelen na 6 maanden. Wij bepalen de wijze van nakoming achteraf, het kosteloos verhelpen van de door de klant tijdig gemelde gebreken binnen een redelijke termijn of een vervangende levering zonder gebreken. Wij hebben het recht nakoming achteraf te weigeren indien deze voor ons onevenredige kosten met zich meebrengt. In dat geval kan een vermindering van de overeengekomen koopprijs worden geëist. Na herhaalde mislukking van een latere verbetering of vervangende levering kan de koper ook hetzij een vermindering van de koopprijs, hetzij de ontbinding van het contract eisen. De afgekeurde goederen kunnen slechts na akkoord aan ons worden teruggezonden. Defecte artikelen waarvoor wij voor vervanging hebben gezorgd, worden ons eigendom.

De garantie dekt uitsluitend gebreken waarvan kan worden aangetoond dat zij te wijten zijn aan een omstandigheid die zich vóór de overdracht van het risico heeft voorgedaan, met name gebrekkig ontwerp, materiaal van geringe kwaliteit of gebrekkige afwerking. De aansprakelijkheid voor gebreken geldt niet bij gebreken die te wijten zijn aan ongeschikt of oneigenlijk gebruik, gebrekkige werking, natuurlijke slijtage, ongeschikte of onvoldoende bedrijfsstoffen, onvakkundige behandeling alsmede opslag en verzorging, verlichtingsmiddelen, glas e.d. en bij gebreken die te wijten zijn aan foutieve montage of ingebruikneming door de klant of derden. Eveneens van onze garantie uitgesloten zijn alle beschadigingen die hun oorsprong vinden in gebrekkige constructies, ondeskundige aansluiting, chemische en elektrische invloeden, schommelende energietoevoer, overmatig gebruik, niet regelmatig uitgevoerde inspecties of onderhoud, alsmede het niet in acht nemen van onze bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Wijzigingen en reparaties van welke aard dan ook zonder onze toestemming, reparaties door niet door ons geautoriseerde servicebedrijven, alsmede het inbouwen van andere dan originele CP reserveonderdelen, sluiten iedere aansprakelijkheid van onze kant uit. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele indirecte schade tijdens de inbedrijfstelling van de apparatuur en de instructie van het personeel.

Voor essentiële producten van derden binnen onze levering is onze aansprakelijkheid beperkt tot de overdracht van de garantieaanspraken waarop wij jegens onze leveranciers recht hebben. Buiten de voornoemde garantieaanspraken zijn alle verdere aanspraken van de klant (zie ook nr. 7 Terugtredingsrecht van de klant), in het bijzonder voor persoonlijk letsel, gevolgkosten, voor schade aan goederen die geen voorwerp van de overeenkomst zijn of voor winstderving, enz. uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder voor schadeclaims indien deze niet berusten op opzet, grove nalatigheid van onze kant of van onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

Aanspraken op schadevergoeding wegens onmogelijkheid van uitvoering, wegens vertraging, wegens positieve contractbreuk, wegens culpa in contrahendo en wegens onrechtmatige daad zijn uitgesloten, indien zij niet berusten op opzet of grove nalatigheid van de leverancier of zijn leidinggevend personeel. In geval van nalatig plichtsverzuim door ons, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voor het contract typische, te voorziene schade. Indien het typische contractuele schaderisico door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is onze aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten beperkt tot het bedrag van de uitkeringen van de aansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt ook voor de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Dit geldt alleen indien de klant ondernemer is en bij het sluiten van het koopcontract in zijn commerciële hoedanigheid handelt.

12 Plaats van uitvoering en rechtsmacht

De plaats van uitvoering voor alle rechten en verplichtingen die uit de transacties voortvloeien, is Eslohe. Op de contractuele relatie is Duits recht van toepassing. De wet inzake het sluiten van internationale koopovereenkomsten is niet van toepassing. De plaats van jurisdictie die voortvloeit uit de zakelijke relatie met volledig gekwalificeerde handelaren is Eslohe.

13. diversen

Indien één of meer van de voornoemde punten nietig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen en de gehele rechtshandeling niet aan. De rechten van de koper uit hoofde van het contract zijn niet overdraagbaar.